9 Mayıs 2021, Pazar
Yeni Yazılar

Sigorta Sözleşmesi

Sözleşme Yapılırken Beyan Yükümlülüğünün İhlali

Hayat sigortalarının uzun vadeli sözleşmeler olduğu göz önünde bulundurularak, yanlış yaş bildiriminde olduğu gibi, gerek sözleşmenin yapılması sırasında gerekse sözleşmenin devamı sırasındaki beyan yükümlülükleri ihlallerinde mümkün olduğu kadar yapılmış sözleşmelerin devamının sağlanmasına yönelik düzenlemelere gidilmek istenmiştir. Bu nedenle yenilemeler de dahil olmak üzere beşinci yıldan sonra beyan yükümlülüğü ihlalleri nedeni ile sözleşmeyi sona erdirebilme hakkı, ilke olarak kaldınlmıştır. Gerek sigortalı, ... Devamını Oku »

Alacak Sigortaları

Bir kişinin üçüncü kişilerdeki alacaklarım güvence altına almak amacıyla yaptırdığı sigortaya alacak sigortası adı verilir. Alacak sigortası, borcun ödenmemesi tehlikesine karşı sigorta güvencesi sağlar. Buna göre, borçlunun ölmesi, iflas etmesi, işsiz kalması veya iş göremez duruma gelmesi gibi hâllerde bu sigorta devreye girer, bakiye kredi borcu sigorta şirketi tarafından karşılanır. Bu yönüyle, alacak sigortalarında hem alacaklı hem de borçlu korunmuş ... Devamını Oku »

Mütemevviç Sigorta Poliçeleri

Sigorta konusu yer ve sigorta bedeli bakımından birbirinden ayrılması olanaksız olan mallara ilişkin yangın rizikolarının tek poliçede toplanmasıdır. Aynı bina içindeki değişik fiyatlara tâbi olan mallar ile değişik tarife sınıflarına dâhil olan çeşitli binalara dağılmış mallar için bu sigorta şekli kullanılabilir. Örneğin, bir fabrikada üretilen kumaşlar 10 ayrı boyahaneye gönderilmektedir. Genel olarak toplam tutar belirli olduğu hâlde her boyahanede ne ... Devamını Oku »

Sigorta sözleşmesinin sona ermesi

Sigortacının sözleşmede kararlaştırılan rizikolardan kaynaklanan zararlan tazmin etmesi ve sigorta ettirenin de prim ödemesini zorunlu kılan sigorta sözleşmesi çeşitli nedenlerle sona erebilir 7: Poliçede gösterilen tarihin gelmesi: Sigorta sözleşmesinin geçerlilik süresi poliçeye yazılmak zorundadır. Bu sürenin dolmasıyla birlikte sigorta güvencesi de kendiliğinden sona erer. Ancak sözleşmenin sona erebilmesi için taraflardan birinin diğerine fesih bildiriminde bulunması şart koşulmuşsa bu tür bir ... Devamını Oku »

Sigorta Yaptırma Zorunluluğu (Zorunlu Sigortalar)

Teknolojik gelişme ve şehirleşmeye paralel olarak kişilerin üçüncü kişileri zarara uğratmalarına neden olan çeşitli tehlikeler de ortaya çıkmıştır. Bu tehlikelerin meydana getirdiği zararlardan sorumlu olan kişiler, tazminat ödemekle yükümlü olmakla birlikte çoğu kez bu kişilerin mahkûm oldukları tazminatı ödeyecek malvarlıkları bulunmamakta ve zarar görenlerin mağduriyeti ile karşılaşılmaktadır. İşte zorunlu sigortalar, bu zararlardan sorumlu tutulan kişilere, üçüncü kişiler lehine sigorta yaptırma ... Devamını Oku »

Sigorta Sözleşmesi

I. TANIMI VE ŞEKLİ 1. Tanımı Sigorta sözleşmesi, sigortacının sigorta güvencesini üzerine aldığı ve sigorta ettirenin ise prim ödeme borcu altına girdiği her iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. TTK.m.l401’de ise sigorta sözleşmesi şu şekilde tanımlanmıştır: “Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da ... Devamını Oku »