9 Mayıs 2021, Pazar
Yeni Yazılar

Zarar Sigortaları

Mal Sigortası Türleri

Mal sigortası kavram olarak para ile ölçülebilen, maddî nitelik taşıyan her türlü malvarlığı değeri üzerindeki menfaatlere yönelik bütün rizikoları kapsar. Bu nedenle, yangın, nakliyat, kasko, makine kırılma ve montaj, tarım, inşaat, cam kırılması ve hırsızlık gibi sigorta branşları, mal sigortası başlığı altında toplanır. Deprem, sel ve su baskını, fırtına, grev-lokavt, halk hareketleri, terör, kötü niyetli hareketler, toprak kayması, uçak ve ... Devamını Oku »

Sigorta Tazminatının Ödenmiş Olması

Halefiyet hakkı, sigorta şirketinin zarar görene ödediği tazminata bağlı olarak sigortacıya tanınan bir haktır. Bu hakkın doğabilmesi için de, sigortacının poliçe kapsamındaki zararı sigortalısına ödemiş olması gerekir. Dolayısıyla, sigorta şirketi, henüz ödeme yapmadan halefiyet hakkını kazanmaz Buna karşılık, sigortacı zararı kısmen tazmin etmişse, sigortalı kalan kısımdan dolayı sorumlulara karşı sahip olduğu başvurma hakkını korur (TTK.m. 1472/2). c) Halefiyet Hakkının Sınırları ... Devamını Oku »

Zarar Görenin Dava Hakkının Bulunması

Halefiyetin ikinci şartı, sigortalının zarar veren üçüncü kişiden tazminat isteme hakkının mevcut olmasıdır. Zira sigortalı, sigorta konusu menfaate zarar veren kişiden tazminat isteme hakkına sahip değilse, sigorta şirketinin de üçüncü kişiden tazminat hakkı olmayacaktır. Bu husus, TTK.m. 1472/1’de “sigortalının gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara karşı dava hakkı varsa bu hak, … sigortacıya intikal eder” ifadesiyle öngörülmüştür. Bunun sonucu olarak, sigortalının üçüncü ... Devamını Oku »

Zarar Sigortaları

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, eski kanundaki sistematiği değiştirerek, sigorta türlerini “zarar sigortaları” ve “can sigortaları” olmak üzere iki gruba ayırmıştır. Buna göre, mal sigortası ile sorumluluk sigortalan, zarar sigortaları üst başlığı altında düzenlenmişken, can sigortaları, hayat sigortası, sağlık (hastalık) sigortası ve ferdi kaza sigortasından oluşmaktadır. şeklindeki rizikolar teminat altına alınır. Bireysel emeklilik sistemi ise, hayat ve hayat dışı ... Devamını Oku »

Zarar Sigortaları ve Meblağ Sigortaları

Sigorta sözleşmesinde güvence altına alman rizikonun meydana getirdiği zararın tazmin edileceği öngörülmüşse, bu sigortalar “zarar sigortalan” veya “tazminat sigortalan” olarak adlandınlır[1]. Örneğin yangın sigortası, kasko sigortası, hırsızlık sigortası, deprem, dolu veya hastalık sigortası bu grupta yer alır. Zarar sigortalarında, sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğünün doğabilmesi için rizikonun gerçekleşip yetmez; aynı zamanda bu riziko sonucunda sigorta ko|M menfaatin bir zarara uğramış olması ... Devamını Oku »