9 Mayıs 2021, Pazar
Yeni Yazılar

İnşaat Sigortası

İnşaat sigortası, sigorta konusunu oluşturan değerlerin, teminat süresi içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, önceden bilinmeyen ve anî bir nedenle herhangi bir hasara uğraması hâlini temin eder. İnşaat sigortalan, sigorta konusu inşaat sırasında ortaya çıkabilecek tüm rizikoları (Ali Risk) teminat altına alır41. Sigortanın konusunu her türlü inşaat oluşturabilir. En basit olarak bir ev, apartman veya iş merkezi inşaatından başlayarak köprü, baraj, yol, tünel, metro, gökdelen gibi büyük inşaat projeleri de sigortalanabilir. İnşaat dışında, bir makinenin montajı, hidroelektrik santralleri, petro-kimya tesisleri, baraj türbinleri ve jeneratörlerin kurulmasına ilişkin rizikolar da inşaat sigortası kapsamında sigorta güvencesine alınabilir.

1. Konusu ve Kapsamı

İnşaat sigortalarında, sigortanın kapsamı ve konusuna göre üç ayrı poliçe düzenlenir:

 1. Konusu sadece belirli bir yapının inşası olan sigortalarda CAR (Construction Ali Risk) poliçesi düzenlenir.
 2. İnşaattan ziyade makine ve malzeme montajına yönelik projelerde düzenlenen sigorta poliçesi E AR (Engineering Ali Risk) poliçesi olarak adlandırılır.
 3. İnşaat ve montaj rizikolarını birlikte teminat altına alan sigortalarda, birleşik olarak CAR/EAR poliçesi düzenlenir.

İnşaat sigortalarında sigorta süresi, proje süresine ve işin niteliğine göre değişir. Dolayısıyla, prefabrik bir binanın yapılması için 3 ay yeterli ise sigorta da bu süreyi kapsayacaktır. Buna karşılık, uzun süreli inşaatlarda, örneğin bir metro veya baraj inşaatında bu süre 7 yıla kadar çıkabilir. Sigorta süresi, teminat kapsamına giren değerlerin inşaat alanına boşaldığı andan itibaren başlar ve poliçede belirtilen bitiş tarihinde sona erer.

2. Teminat Dışında Kalan Hâller

İnşaat sigortalan, tüm rizikolan sigorta kapsamına aldığı için sigorta teminatına dâhil olan hususlan tek tek saymak mümkün değildir42. Bunun yerine sigorta teminatı dışında kalan rizikolan belirlemek gerekir. Aksine sözleşme yapılmadığı sürece inşaat sigortası teminatı dışında kalan hâller şunlardır:

 • İnşaatın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici inşaat barakalan ve yardımcı yapılar
 • Üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukukî sorumluluklar
 • Hasar sonucunda enkaz kaldırma masraflan
 • Hasar nedeniyle ortaya çıkan taşıma masraflan ile fazla çalışma ücretleri
 • Grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askerî ve inzibatî hareketlerin neden olduğu tüm kayıp ve hasarlar
 • İnşaatın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresi

Öte yandan taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine bakılmaksızın, inşaat sigortası teminat dışında kalan bazı hâller de vardır. Bunlar:

 • Her türlü savaş hâli, nükleer yakıt ve atıklardan kaynaklanan hasarlar
 • Kamu makamlarınca sigortalı mal üzerinde yapılan tasarruflardan kaynaklanan hasarlar
 • Kusurlu plân veya plânın hatalı uygulanmasından kaynaklanan hasarlar
 • Kusurlu malzeme veya işçilikten kaynaklanan hasarlar
 • İnşaatın yapılması için kullanılan makine ve teçhizatın mekanik veya elektriksel anza ve hasarları
 • Aşınma, yıpranma, paslanma ve çürümeden kaynaklanan hasarlar
 • Envanter açıkları
 • Sigortalı veya onun yerine geçen sorumlu kişinin kastı ve ayrıca sözleşme varsa ağır kusurundan kaynaklanan hasarlar
 • İnşaatın zamanında bitirilmemesinden kaynaklanan zararlar

inşaatla ilgili her türlü

Cevapla