9 Mayıs 2021, Pazar
Yeni Yazılar

Zarar Sigortaları ve Meblağ Sigortaları

Sigorta sözleşmesinde güvence altına alman rizikonun meydana getirdiği zararın tazmin edileceği öngörülmüşse, bu sigortalar “zarar sigortalan” veya “tazminat sigortalan” olarak adlandınlır[1]. Örneğin yangın sigortası, kasko sigortası, hırsızlık sigortası, deprem, dolu veya hastalık sigortası bu grupta yer alır. Zarar sigortalarında, sigortacının tazminat ödeme

yükümlülüğünün doğabilmesi için rizikonun gerçekleşip yetmez; aynı zamanda bu riziko sonucunda sigorta ko|M menfaatin bir zarara uğramış olması da gerekir. Örneğin deprem sigortası yaptırılmış bir konut, meydana gegj depremde herhangi bir hasara uğramamışsa sigorta ettirenin sigorta şirketinden herhangi bir tazminat talep hakkı- olmayacaktır. Zarar sigortalarının ikinci bir özelliği de, bu tiir sigortalarda, sigorta konusu menfaatte meydana gelen gerçek zararın tazminat olarak ödenmesidir. Kasko sigortası yapılmış bir araç trafik kazası yapar ve üç bin TL zarara uğrarsa sigorta şirketi bu tutarı ödemekle yükümlü olur. Poliçede yazılı olan limiti aşan zararlar bakımından ise sigorta şirketi tarafından sadece bu limit ödenir.

Meblağ sigortalarında ise, tazminat ödeme yükümlülüğünün doğması için rizikonun gerçekleşmesi yeterlidir, zarar sigortalarından farklı olarak rizikonun mutlaka bir zarara neden olması aranmaz. Diğer bir deyişle, meblağ sigortaları, bir zararla bağlantı olmaksızın sigortacının sözleşmede öngörülen toplu parayı rizikonun gerçekleşmesi üzerine hak sahibine ödemesi esasına dayanan sigortalardır. Hayat sigortalan ile ferdi kaza sigortaları, meblağ sigortalama örnek teşkil eder. Meblağ sigortalarında rizikonun zarar verici nitelik taşıması (ferdi kaza sigortası dışında) gerekmediğinden hiç zarara yol açmayan bir olayın da sigorta teminatı kapsamına alınması mümkündür. Belirli bir tarihe kadar hayatta kalma şartına bağlı hayat sigortalarında riziko, kişinin poliçede yazılı tarihte hayatta olmasıdır, bu tarihin gelmesiyle sigorta şirketinin tazminat ödeme yükümlülüğü doğar. Ayrıca, meblağ sigortalarında, sigortacının ödeyeceği tazminat miktarı, zarar miktarına bakılmaksızın poliçede gösterilen tutardan (veya bu tutarın belirli bir yüzdesinden) ibarettir. Örneğin, otobüs zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası poliçesinde, ölüm hâlinde on bin TL tazminat ödeneceği öngörülmüşse, kazada ölen kişilenfl yakmlarına ölen kişinin malî durumuna bakılmaksızın bu tutar ödenir. Buna karşılık, kazada kişinin sağ elini kaybetmesi hâlinde poliçede yazılı meblağın %50’sini n ödeneceği

öngörülmüşse, aynı olayda sağ elini kaybeden kişilerden birinin işsiz, diğerinin piyanist olması tazminat miktarını değiştirmez, her ikisine de poliçede yazılı meblağın %50’si tazminat olarak ödenir.

 

 

Cevapla