9 Mayıs 2021, Pazar
Yeni Yazılar

Aylık Arşiv: Mayıs 2014

Hastalık ve Sağlık Sigortası

1. Kavram Hastalık sigortası, sigortalının, sigorta süresince hastalanması veya herhangi bir kaza sonucu yaralanması hâlinde tedavisinin sağlanması ve sigortalının eski haline gelmesi için gerekli giderlerin sigorta şirketi tarafından karşılanması amacıyla yapılan bir sigortadır90. Eski Türk Ticaret Kanunu’nda hastalık sigortası düzenlenmediği gibi, bu konuda herhangi bir tanım da yapılmamış idi. Hastalık sigortası genel şartlarının teminat kapsamını belirleyen birinci maddesinde hem hastalık ... Devamını Oku »

Kaza Sigortası

1. Kavram Kaza sigortası, belirli bir prim karşılığında, sigortalının uğrayacağı kaza sonucu ölüm, geçici ve sürekli sakatlık ya da işgöremezlik hâlleri için güvence sağlayan bir can sigortası şeklidir (TTK.m. 1507/1). Bu sigortanın kapsamını belirleyebilmek için kaza teriminin ne anlama geldiğini tespit etmek gerekir. Kanunda kaza kavramı tanımlanmamıştır. Sigorta genel şartlarına göre: “Bu poliçedeki kaza tabirinden maksat, anî ve haricî bir ... Devamını Oku »

Sözleşme Yapılırken Beyan Yükümlülüğünün İhlali

Hayat sigortalarının uzun vadeli sözleşmeler olduğu göz önünde bulundurularak, yanlış yaş bildiriminde olduğu gibi, gerek sözleşmenin yapılması sırasında gerekse sözleşmenin devamı sırasındaki beyan yükümlülükleri ihlallerinde mümkün olduğu kadar yapılmış sözleşmelerin devamının sağlanmasına yönelik düzenlemelere gidilmek istenmiştir. Bu nedenle yenilemeler de dahil olmak üzere beşinci yıldan sonra beyan yükümlülüğü ihlalleri nedeni ile sözleşmeyi sona erdirebilme hakkı, ilke olarak kaldınlmıştır. Gerek sigortalı, ... Devamını Oku »

Can Sigortaları

LKAVRAM Can sigortaları, insan hayatı ile ilgili olayların sigortasıdır. İnsan hayatına ilişkin rizikolar, bir kişinin ölümü, kazaya uğraması, hastalanması, bir uzvunun sakatlanması nedeniyle meslekte çalışamaz hâle gelmesi, yaşlanması gibi olaylardır. Gerçekten, bir futbolcunun ayaklarının sakatlanması, bir piyanistin ellerinin kopması, bir şarkıcı veya sunucunun ses tellerinin hasar görmesi, bir marangozun ellerini kullanamayacak şekilde sakatlaması insan hayatına yönelik rizikolardan birkaçıdır. İnsan yaşamına ... Devamını Oku »

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası

Tıbbî hatalar (malpraktis), son günlerde sürekli bir şekilde toplumun gündemini meşgul etmektedir[1]. Amerika Birleşik Devletlerinde, tıbbî hatalar sonucunda her yıl ortalama yüz bin kişinin öldüğü bilinmektedir Tıbbî kötü uygulamalar, yoğun bir şekilde hizmet vermeye çalışan hekimleri ciddi tazminat talepleriyle karşı karşıya getirdiği gibi, tedavi umuduyla sağlık kuruluşlarına başvuran hastalan ise tedavi bir yana uğradıkları zararların karşılanamaması riskiyle de başbaşa bırakmaktadır. Bu ... Devamını Oku »

İhtiyari trafik Sigortası

Zorunlu trafik sigortası ile sağlanan sigorta teminatı, poliçede yazılı olan limitle sınırlıdır. Her yıl yeniden belirlenen teminat limitleri, bazı kazalarda üçüncü kişilerin uğradıkları zarar miktarını karşılamaya yetmemektedir. Bu durumda, motorlu araç sahipleri, trafik sigortasına rağmen zarar görenlerin tazminat talepleriyle karşılaşabilmektedir. İşte, ihtiyari trafik sigortası, zorunlu trafik sigortası ile karşılanmayan tazminat taleplerine yönelik olarak ek sigorta güvencesi sağlayan bir sorumluluk sigortası. ... Devamını Oku »

Sigortacının Sorumlu Olduğu Hâller

Zorunlu trafik sigortası, bir mal sigortası değil, sorumluluk sigortası türüdür. Bu nedenle, bu sigorta ile sigorta ettiren kişinin işleteni olduğu motorlu araçların üçüncü kişilere verdikleri zararların karşılanması amaçlanır. Dolayısıyla, zarar gören kişiler, doğrudan doğruya trafik sigortası yapan şirkete başvurarak uğradıkları zararların tazminini talep edebilirler. Zorunlu trafik sigortacısının tazminat ödeyebilmesi için, 2918 sayılı KTK ve sigorta genel şartlarında öngörülen kapsamda bir ... Devamını Oku »

Sorumluluk Sigortaları

Sorumluluk sigortaları, sigorta ettirenin üçüncü kişilere karşı sorumluluğuna yol açan olaylar sonucunda malvarlığının azalması rizikosunu güvence altına alır . Bu sigorta, sigorta ettirenin üçüncü kişilere olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz; ancak sigorta ettirenin malvarlığında oluşabilecek azalmayı en aza indirmeyi amaçlar. Sorumluluk sigortası, zarar verenin aczine karşı bir garanti sağladığından üçüncü kişiler için de önemlidir2. Bir doktorun, yanlış teşhis sonucunda hastasının sağlam ... Devamını Oku »

Kredi Hayat Sigortası

Kredi hayat sigortası, kredi borçlusunun ölümü hâlinde bakiye kredi alacağını teminat altına alan bir sigortadır . Bu sigorta, ticarî hayatta özellikle bankaların tüketici kredisi veya kredi kartı müşterilerine yönelik olarak yapılır, uygulamada kredi hayat sigortası, tüketici kredilerinde, adeta zorunlu bir sigorta gibi sunulmaktadır. Ancak, kredi hayat sigortasının yaptırılması isteğe bağlı olup, müşteri tarafından talep edilmedikçe kredinin bir şartı olarak ileri ... Devamını Oku »

Alacak Sigortaları

Bir kişinin üçüncü kişilerdeki alacaklarım güvence altına almak amacıyla yaptırdığı sigortaya alacak sigortası adı verilir. Alacak sigortası, borcun ödenmemesi tehlikesine karşı sigorta güvencesi sağlar. Buna göre, borçlunun ölmesi, iflas etmesi, işsiz kalması veya iş göremez duruma gelmesi gibi hâllerde bu sigorta devreye girer, bakiye kredi borcu sigorta şirketi tarafından karşılanır. Bu yönüyle, alacak sigortalarında hem alacaklı hem de borçlu korunmuş ... Devamını Oku »