9 Mayıs 2021, Pazar
Yeni Yazılar

Rizikonun Gerçekleşmesinden Sonraki Durum

Rizikonun gerçekleşmesi, sigorta ettirene iki ayn yükümlülük getirir. İlk olarak sigorta ettiren, rizikonun gerçekleştiğini sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. İkinci olarak sigorta ettirenin, zararı önleme ve azaltmaya yönelik

tedbirleri alma yükümü vardır .

TTK.m. 1446/1’e göre, sigorta ettiren, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibarensigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Rizikonun gerçekleştiğine ilişkin bildirimin yapılmaması veya geç yapılması, ödenecek tazminatta veya bedelde artışa neden olmuşsa, kusurun ağırlığına göre, tazminattan veya bedelden indirim yoluna gidilir (TTK.m.1446/2). Ancak, sigortacı rizikonun gerçekleştiğini daha önce fiilen öğrenmişse, tazminattan veya bedelden indirim hakkında yararlanamaz (TTK.m. 1446/3). Sigorta ettirenin kasten bildirimde bulunmaması hâlinde ise tazminat talep hakkının düşüp düşmeyeceği hususunda maddede bir açıklık bulunmamakla birlikte, madde gerekçesinde kusur kavramının geniş bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği belirtilmekte ve ihmal gibi kasti davranışlarda da tazminattan indirim yapılmasına olanak verilmektedir92. Bu durumda, hâkim takdir yetkisini kullanarak kasıtlı davranışla rizikonun gerçekleştiğini sigortacıya bildirmeyen sigortalının tazminat talep hakkının düşeceğine de karar verebilecektir .

Sigorta ettiren ile sigortalının farklı kişiler olduğu hâllerde, bildirim yükümlülüğü sigorta ettirenin yanı sıra sigortalıyı da kapsar. Gerçekten, başkası hesabına sigortada, sigortalı, rizikonun gerçekleştiğini çoğu kez sigorta ettirenden önce öğrenir. Sigortacının gerekli faaliyetlere girişebilmesi bakımından rizikonun gerçekleştiğini en kısa süre içinde öğrenmesinde yarar vardır. Bu nedenle, sigorta ettirenle birlikte sigortalıya da bildirim görevi verilmiştir.

Cevapla